Persondatapolitik

 

Anvendelsesområde

Denne persondatapolitik beskriver den behandling af persondata, som sker hos Vandværkernes
edb-service. Politikken gælder for behandling af persondata vedrørende de forbrugere, der er
kunder hos de vandværker, som er tilknyttet Vandværkernes EDB-service.

 

Dataansvarlig og databehandler

Det er det lokale vandværk, som er dataansvarlig i forhold til opbevaring og behandling af personoplysninger.


I kan kontakte jeres lokale vandværk ved at rette henvendelse til Vandværkernes edbservice.
Vandværkernes edb-service behandler alene data på vegne af de enkelte vandværker, og alene på
baggrund af klar instruks. Vandværkernes edb-service er således databehandler for det lokale
vandværk, og benytter ikke personoplysninger til egne formål. Kontaktoplysninger for Vandværkers
edb-service fremgår af vores hjemmesiden (www.vand-edb.dk) under fanebladet, Kontakt.


Al den data der er overladt til Vandværkernes edb-service opbevares på sikrede servere i Danmark.
Vandværkernes edb-service sørger således for, at al den data der opbevares og behandles
for de enkelte vandværker opbevares forsvarligt og sikkert.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi - og hvorfor?

Det er nødvendigt at behandle en række personoplysninger om vandværkernes kunder (forbrugere)
for at kunne opretholde et kundeforhold.


Vi behandler følgende oplysninger om vandværkernes kunder: Navn, adresse, telefonnummer og
email-adresse, forbrugernummer, målernummer, forbrugsdata relateret til den tilknyttede ejendom
(installationsadressen), kundernes betalinger samt evt. restancer. I tilfælde af til- og fraflytning
vil vi ofte modtage oplysninger om ændring i brugerforholdet direkte fra ejendomsmægler,
advokat eller udlejer. Oplysningerne om forbrug får vi enten direkte af kunderne fx via vores tastselv
service, eller fra det lokale vandværk ved hjælp af fjernaflæste vandmålere.


Oplysningerne behandles med henblik på at sikre korrekt afregning af vandforbruget overfor
vandværkernes kunder, og behandlingerne er således nødvendige for at leve op til aftalen mellem
forbrugerne og det enkelte vandværk. Hjemlen til behandlingen skal derfor findes i persondataforordningens
art. 6, stk. 1, litra b.

 

Videregivelse af oplysninger

De oplysninger, der registreres om kundernes forbrug kan videregives til det relevante spildevandsselskab.
Dette sker for at sikre korrekt beregning af spildevandsafgift osv.

 

Opbevaringsperiode

Alle personoplysninger, som måtte blive indsamlet og behandlet i forbindelse med et kundeforhold,
opbevares 5 år tilbage i tid. Hvis det vurderes, at nogle oplysninger ikke længere er relevante,
vil de dog løbende blive slettet. Når et kundeforhold ophører, opbevares oplysningerne ligeledes
som udgangspunkt indtil 5 år efter ophøret af kundeforholdet.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig;


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Ret til berigtigelse (rettelse)
Ret til sletning
Ret til begrænsning af behandling
Ret til indsigelse
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil besvare en sådan anmodning
så hurtigt som det kan lade sig gøre. Vi besvarer sådanne anmodninger inden udløbet af 30 arbejdsdage.


Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi
behandler personoplysninger op. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.


Har du spørgsmål?


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vandværkernes edb-service via kontaktformularen
på hjemmesiden, under fanebladet ”Kontakt”.